Общи условия на „По пижами БГ“ ЕООД, ЕИК 205541823ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА СПАЛНО БЕЛЬО И ПИЖАМИ И ИЗПОЛЗВАНЕ

НА ИНТЕРНЕТ (ОНЛАЙН) ПЛАТФОРМА „POPIJAMI.BG” 1. ПРЕДМЕТ.
 1. Настоящите Общи условия са приети от „По пижами БГ“ ЕООД, ЕИК 205541823 с Протокол от 14.03.2019 г. и регулират възможността на потребители да използват интернет платформа popijami.bg, както и да извършват поръчки и сключване на договори за продажба от разстояние с продавача „По пижами БГ“ ЕООД, притежател на платформата, в която стоките се предоставят за електронна продажба. 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.ПРИТЕЖАТЕЛ НА ПЛАТФОРМАТА.
 1. Продавач по смисъла на Закона за защита на потребителите е търговско дружество „По пижами БГ“ ЕООД (Дружеството, Продавачът, Доставчикът), регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по Вписванията под ЕИК 205541823, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, ул. „Баба Тонка“ №16, представлявано от М. Логинова, в качеството й на законен представляващ на дружеството. „По пижами БГ“ ЕООД има сключен договор за администриране и подръжка на онлайн платформа „popijami.bg” (Платоформата, онлайн платформата, сайтът). „По пижами БГ“ ЕООД е притежател на администраторски права и единствено служители на Дружеството имат достъп до администриране и опериране на поръчки през платформата. Администриране и опериране на поръчки може да се осъществява и от трети упълномощени от дружеството „По пижами БГ“ ЕООД лица в изпълнение на договора за администриране и поддръжка на платформата. Данни за упълномощените могат да бъдат предоставени при поискване от страна на потребител.

С Продавача можете да се свържете на следните координати:

Имейл:info@popijami.bg

Телефон: 0879 65 68 67;

Адрес:град София, бул. „Рожен“ №31

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 1. Общите условия на „По пижами БГ“ ЕООД са основният акт, който регулира реда на разглеждане, ползване, употреба, поръчки, получаване, заплащане, връщане, отказ и рекламации на поръчана стока (спално бельодамски пижамимъжки пижамихалати за банячаршафи с ластикспално бельо ранфорс, олекотени завивки, и др.) поместена в сайта и предмет на електронни продажби. Общите условия са синхронизирани с действащото българско законодателство и не се намират в противоречие с него. При липса на уредба или в случай на празноти, приложение намират основно Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, както и българското приложимо законодателство в цялост. Недействителност на дадена разпоредба от Общите условия не води на обща недействителност и невалидност на документа в цялост.
 2. След приемането на Общите условия с Протокол на компетентния орган на Продавача, същите биват публикувани на сайта, като с предоставянето си на съгласие с тях към момента на извършване на поръчка, същите стават обвързващи за потребителят и той е длъжен да ги спазва.
 3. Продавачът има право да внася промени в Общите условия, когато прецени, или поради изискване, съдържащо се в нормативен акт. Промени в Общите условия се извършват само въз основа на Протокол за изменението им от страна на компетентния в Дружеството орган.
 4. Доставчикът представя ясна, точна и изчерпателна информация за стоките, които се продават на платформата popijami.bg. Платформата предвижда пълна и точна информация за потребителя, разясняваща му техническите стъпки относно извършване на заявка (поръчка) и извършване на техническите стъпки водещи до сключване на договор - електронна продажба.
 5. Доставчикът си запазва правото да променя информация относно определени стоки в случай на промяна в условията, количеството, разполагаемост на размери или цветове, както и в случай на промоции, като всяка промяна бива актуализирана в платформата. В случай на неясноти относно дадена стока, или условията около продажбата й, потребителят може да отправи запитване на посочените по-горе координати.
 6. Стойността на стоките може да се променя при промоции, за което потребителят се информира от платформата. Условията на продажби в промоционален режим могат да бъдат променяни, за което потребителят се счита за предварително информиран с промяна на информацията в сайта. Всички продажби в промоционален режим са обозначени като такива и условията за закупуване са посочени в рамките на платформата.
 7. Доставчикът има право да променя условията за ползване на платформата и извършване и получаване на поръчки по своя преценка или когато това се налага за синхронизация с изменения в действащото българско законодателство. В случаи на промени в условията на ползване на платформата, Доставчикът е длъжен да публикува обявление на сайта.
 8. Доставчикът не отговаря в случай на грешки или технически неизправности възникнали при извършване на поръчки, в следствие на администрирането и поддръжката на платформата от външен доставчик. В тези случаи Доставчикът отговаря за своевременното информиране на поддържащия платформата отдел за отстраняване на грешките.
 9. Доставчикът има право по всяко време да използва подизпълнители за изпълнение на своите задължения, предвидени в настоящите Общи условия.
 10. Прехвърлянето на собствеността върху стоката се счита за осъществено с предаването им на потребителя (купувач) и заплащането от негова страна на наложения платеж. Връщане на стока се допуска в изрично предвидените случаи в раздел „Връщане, отказ от договор и рекламации“.
 11. Наличност на продуктите. Наличноста на продуктите се предоставя от производителя , онлайн магазинът не носи отговорност при липса на вече поръчан продукт, възможно е да е описано, че го има и да бъде със статус наличен, но производителя на спално бельо да не може да го предостави. Изображенията , картинките или снимките на продуктите качени в сайтаимат информативен характер, те описват общите характеристики и вид на продукта като целят потребителят да добие представа за вида на продукта. Възможно е несъответствие на продукта с показаната снимка (най–чести в калъфките на спалните комплекти), за което онлайн магазинът не носи отговорност, тъй като не участва в производството на спалните комплекти . Възможно е неосъответствие в прошивката , шевовете на всички артикули (спално бельо , шалтета , покривала за легло и др.) , калъфките за възглавница от ранфорс и 100% памук.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА.
 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛ.
  1. Всеки потребител има право да се регистрира на сайта, като попълни данните, посочени в платформата, както следва: https://popijami.bg/register. Всички предоставени от потребителя данни се съхраняват в изпълнение на политиката за поверителност в раздел „Политика за поверителност“ по-долу.

1.2. С регистрацията си на платформата, потребителят получава потвърждение със своето наименование в рамките на платформата и уникалната парола на посоченият от него имейл, като и двата критерия се избират единствено по усмотрение на първия.

1.3. След предоставяне на координати за регистрации, Доставчикът изпраща потвърждение на потребителя, както и му осигурява пълен достъп до профила му и му указва възможността да финализира поръчки и да закупи избраните стоки. Потребителят има право да отправя запитвания относно дадена стока, като се свърже по някои от посочените по –горе координати с Доставчика и/или негови представители/служители от отдел обслужване на клиенти.

1.4. Всеки регистриран потребител придобива правото да ползва регистрирания профил по предназначение.

1.5. Доставчикът може да изпраща информационен бюлетин за новини, статии от блога и информация за промоции или нови предложения до потребителя, в случай че последният е дал изричното си съгласие за това в момента на регистрация на профил. Доставчикът има право да публикува реклама за своите партньори на сайта.

1.6. Всеки потребителски профил включва следните раздели със съответна за тях информация, както следва:

Профил

 • Вход / Регистрация
 • Забравена парола
 • Моят профил
 • Адреси
 • Любими
 • История на поръчки
 • Файлове за теглене
 • Периодични плащания
 • Бонус точки
 • Връщане
 • Транзакции
 • Информационен бюлетин
 1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ, ОБРАБОТКА И ЕЛЕКТРОННА ПРОДАЖБА. ЗАПЛАЩАНЕ. ИЗПРАЩАНЕ ДО КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ (КУПУВАЧ).

2.1. Всеки потребител има право на пълен достъп до платформата, като посещението му не го ангажира с регистрация на профил. Потребителят следва да се регистрира с цел финализирането на дадена поръчка (заявка за онлайн продажба) на стоките и артикулите, обявени на платформата. Достъпът до платформата може да се ограничава само в изключителни случаи при съмнение за злоупотреба с данни и/или информация за Доставчика, или при използване на платформата не по предназначение. В такива случаи Доставчикът изпраща официално уведомление за временното спиране на достъпа му/блокиране на профила, посочвайки причините за тези си действия.

2.2. Всеки потребител, който притежава профил може да финализира своите поръчки чрез платформата като извърши заявката през сайта и ги добави в кошницата си. С регистрирането на поръчката потребителят отправя волеизявление за закупуване на съответната стока и се съгласява Доставчикът да се свърже с него по електронен път. Доставчикът изпраща потвърждение по имейл/телефон (според случая) за получената заявка – поръчка на съответния брой и количество стоки. Всички потвърждения и уведомления, които се разменят между страните по повод на заявена поръчка и финализирането й се осъществяват по електронен път. С извършване на заявката (поръчка за закупуване на стоки) потребителят се съгласява, че желае да получи заявените стоки срещу заплащането на стойността им – обявената в платформата цена и приема Общите условия. Потребителят няма право да иска изменение или да оспорва стойността на дадена стока.

2.3. След извършване на съответната поръчка (заявка), потребителят получава автоматично генерирано съобщение за получената в платформата поръчка. В срок от един ден същата се проверява от Доставчикът и в случай че може да бъде изпълнена се предвижда за изпълнение, като Доставчикът информира потребителя за всички съществени параметри на поръчката – начин на плащане, срок за доставка, разходи за сметка на потребителя (ако е приложимо), условия за връщане. Доставчикът уведомява потребителят в случай че стоката не е налична на склад, и в какъв срок ще му бъде доставена, когато е възможно срокът за обичайна доставка да не бъде спазен.

2.4. Доставчикът отговаря за пълното и точно изпълнение на дадената поръчка, да обработи и изпрати поръчаната стока по избрания от потребителят начин. Доставчикът изпълнява поръчката във вида, в който е извършена, като няма право да я редактира/променя. Доставчикът не носи отговорност в случай на грешки, допуснати по вина на потребителя. Доставчикът не носи отговорност при производствени или други дефекти върху стоката, в които случаи се прилага раздел „Връщане, отказ от договор и рекламации“.

2.5. Доставчикът е длъжен да изпрати поръчката в подходяща опаковка, като стоката следва да бъде получена от потребителя в запечатан вид. В случай на разпечатване на стоката от страна на потребителят към момента на доставката, това обстоятелство се обективира от куриера.

2.6. При невъзможност дадена поръчка да бъде осъществена поради изчерпване на количеството или при промяна на други условия (цена, цвят или вид, включване в определена промоция), Доставчикът уведомява потребителят по електронен път затова и има право да не я достави без това да се счита за неизпълнение. Потребителят има право да измени поръчката в дадения случай, като избере друга стока от платформата.

2.7. Считано от датата на получаване на уведомление от страна на Доставчика за готовност за изпращане на стоката по избрания от потребителя начин, поръчката се счита за изпълнена с предаването й на куриера. С предаването й на куриера се счита, че Доставчикът е изпълнил ясно и точно своите задължения. Доставчикът не отговаря за лошо или забавено изпълнение от страна на куриера. Потребителят има право да съобщи/сигнализира Доставчика в случай на лошо изпълнение от страна на куриера, без това да се счита обвързващо за Доставчика.

2.8. Доставчикът не отговаря при забавата на обработка на поръчки, когато поръчаното количество е повече от наличното в склада на доставчика и се налага набавянето на допълнителен брои стоки и артикули. В случай на забава, Доставчикът е длъжен да информира потребителят за очакваното забавяне.

Всички доставки на поръчана стока се извършват по един от следните начини:

2.8.1. Доставка до адрес, посочен от страна на потребителя;

2.8.2. Доставка до обект на куриера при поискване от страна на потребителя;

2.8.3. Независимо от горепосочения начин за получаване на поръчана стока, настоящите Общи условия се прилагат еднакво спрямо всички продажби/доставки, в това число правилата за заплащане и връщане, замяна и/или рекламации според случая.

2.9. Всички посочени цени на платформата представляват крайна цена включваща данък добавена стойност. В посочената цена не е предвидена стойността на доставка от куриер. При покупки надвишаващи определена стойност доставката е безплатна за потребителя и е за сметка на Доставчика. Информация за праговете за стойности на поръчки, над които доставката е безплатна е предвидена на сайта, като Доставчикът си запазва правото да променя праговете по всяко време.

2.9.1. Всички извършени чрез платформата поръчки се заплащат чрез услугата наложен платеж и/или в брой на място в обекта на Доставчика на момента на получаване на стоката.

2.10. В случай на възможност за заплащане на поръчките чрез банкова карта, Доставчикът информира за това потребителя на платформата, като ясно и точно му указва техническите стъпки по въвеждане на съответните данни, необходими за заплащане на поръчката по електронен път. Доставчикът не отговаря за условията на опериращата банка при изпълнение на плащанията. Доставчикът не носи отговорност при възникване на разлика или начисляване на такси от страна на банката при заплащане от страна на потребител в друга валута, различна от български лева.

 1. ФАКТУРИРАНЕ
 1. Всички поръчки се фактурират от страна на Доставчика в български лева и съгласно предвиденият ред в Закона за ДДС и Закона за счетоводството, като последният използва предоставените от потребителят данни за включването им във фактурата.
 1. Доставчикът си запазва правото да поиска допълнителни данни от потребителя, когато посочените от негова страна са недостатъчни за предвиждане на всички реквизити във фактурата.
 1. Потребителят има право да получи фактурата в електронен вид, както и в оригинал при получаване на поръчката.
 1. ВРЪЩАНЕ, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР И РЕКЛАМАЦИИ.
 1. Всеки потребител (купувач), закупил стока от платформата има право да се откаже от договора - електронната продажба в рамките на 14- дневен срок, който започва да тече по следните начини:§ При договор за продажба - от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача, посочено от потребителя, са влезнали във владение на стоките.§ При договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части - от датата, на която която потребителя или трето лице, различно от превозвача, посочено от потребителя, са влезнали във владение на последната партида/част.  Възстановява съответната сума по банковата карта, съобразно сроковете на опериращата банка;7. При заявка за връщане или отказ от договор, потребителят попълва формуляр (изготвен съгласно приложение № 6 и № 7 към ЗЗП) и прилага документите, удостоверяващи извършената покупка от негова страна по електронен път (касов бон,получен при доставката от куриерската фирма, фактура, товарителница, попълнен формуляр за връщане на стоката – наличен на следният линк - http://www.popijami.bg/index.php?route=account/return/add). Във формуляра потребителят посочва причините, поради които желае да върне стоката.9. Потребителят има право да върне стоката и да получи пълно възстановяване на заплатената от негова страна цена, в случай че поради грешка Доставчикът е изпратил различна от посочената в поръчката стока. В тези случаи потребителят има право на избор между възстановяване на цената и извършване на замяна за друга стока.11. Потребителят е длъжен да върне стоката в неизползван вид и годна за продажба и последваща употреба от други потребители. При съмнение, че стоката е използвана и/или преработвана, третирана с препарати и/или химикали, Доставчикът си запазва правото да откаже правото на възстановяване на цената и връщане на стоката по хигиенни и здравословни съображения. Последното се прилага при всички случаи на искане на връщане или замяна/рекламация на бельо без изключение. . 13. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора, както е предвидено с настоящия раздел. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.15. За избягване на каквото и да е съмнение, Доставчикът има право да откаже приемане на стока обратно и възстановяване на цената, и в случаите, в които: потребителят се е съгласил със съществуващите дефекти, с които се е запознал и/или установил при отваряне на стоката към момента на получаването от куриер, или в случаите, в които получената стока е част от промоционални условия, за които Доставчикът изрично е обявил в платформата, че съответните стоки не подлежат на замяна/връщане. 
 2. 16. Относно всички неуредени в настоящите общи условия обстоятелства, касаещи отказ от договор, връщане и замяна на стоки, се прилагат разпоредбите на българското законодателство, в частност разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
 3. 14. Доставчикът не е производител на стоката, предвидена в платформата и не може да носи отговорност вместо него. Във всички случаи на предоставяни гаранции от страна на производител, Доставчикът публикува обявление за това в рамките на платформата и за конкретните стоки.
 4. 12. Стоката следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика. Доставчикът има право да откаже възстановяването на стойността на пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането.
 5. 10. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Върнатата стока трябва да е с ненарушен търговски вид, неизползвана (с неотстранени етикети, чиста и непроменена.
 6. 8. Потребителят има право на възстановяване на цената или на замяна, в случай на явни производствени дефекти върху стоката.
 7. 6. В случаите, в които потребител извърши заявка за връщане след нормативно определения срок, или след 14 (четиринадесет) дни, същият отново поема разходите по доставяне на стоката до Доставчика.
 8. 4. Извършва платежно нареждане по посочен от потребителят начин;
 9. 2. Потребителят (купувач) е задължен да върне стоката в същия търговски вид, в който му е доставена (с изключение на случаите по т.10 по-долу) на посочения адрес на Доставчика, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни след деня, в който Доставчикът е бил уведомен за отказа. В случай на отказ от настоящия договор, ще бъдат възстановени всички плащания, които са получени, с изключение на разходите за доставката за връщането, което включва както основните разходи, така и всякакви и всички допълнителни, които е възможно да възникнат – независимо дали се ползва обичайната форма за връщане на доставка, или по-специална, разходът е за сметка на потребителя.
 10. § При договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време - от датата, на която която потребителя или трето лице, различно от превозвача, посочено от потребителя, са влезнали във владение на първата стока.
 11. § При договор за поръчване на множество стоки с една поръчка, които се доставят поотделно - от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача, посочено от потребителя, са влезнали във владение на последната стока.

VII. ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

 1. Всеки потребител има право да сигнализира Доставчика и да му подава обратна връзка за изпълнението на дадена поръчка. Потребителите имат право да отправят препоръки към Доставчика за подобрение на дадена услуга.
 1. За нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите и сдруженията на потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. За тази си цел, всеки потребител има право да сигнализира Доставчика, както и директно да се свърже с компетентният орган – Комисията за защита на потребителите, който може да открие на следните координати: https://kzp.bg/
 1. Доставчикът е длъжен да разгледа и отговори на всеки сигнал и/или жалба за спор, отправен за разрешаване към него, както и да изпълни всички свои задължения, предвидени в Закона за защита на потребителите.

VIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Всяко позоваване на търговска информация за Доставчика, съдържанието, всички лога, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи или символи в какъвто и да е друг графичен вид, настоящите Общи условия и съдържанието на сайта представляват изключителна собственост на Дружеството.
 1. Дружеството си запазва правото да претендира вреди и/или пропуснати ползи от всяка неправомерна употреба на негова собствена информация, или част от такава, всяко неправомерно копиране и/или разпространение на лога, марки, изображения, търговска или каквато и да е информация, относима към него, или негова собственост.
 1. Потребителят има право да използва информацията за и на Дружеството, достигнала до него, единствено и само за целите на извършване на поръчка и закупуване на даден артикул или стока в рамките на платформата.
 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.
 1. ЛИЧНИ ДАННИ. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

1.1. Доставчикът има право да събира лични данни на потребителите единствено и само във връзка с изпълнението на поръчки чрез платформата. Личните данни, които потребителят предоставя са изчерпателно посочени при регистрацията на нов профил, като при регистрацията, потребителят дава изричното си съгласие да предостави данните за целите на извършване на поръчки чрез платформата.

1.2. Предоставянето на данните по точка 1.1. е напълно свободно и доброволно и е свързано само и единствено за целите на сключване на договор от разстояние между страните и във връзка с поръчване на стоки чрез сайта popijami.bg.

1.3. Всички лични данни, предмет на настоящия раздел се предоставят единствено за платформата „popijami.bg.” Доставчикът няма право да ги разпространява или копира без да е поискал изричното съгласие за това на потребителите.

1.4. Доставчикът няма да изисква или събира други лични данни, освен минимално необходимите реквизити за индивидуализиране на име и адрес за доставка на даден потребител, както и за целите на фактуриране.

1.5. Потребителят е длъжен да предоставя единствено и само своите лични данни. Доставчикът не носи отговорност при предоставяне на лични данни за трети лица през платформата неправомерно от страна на потребител.

 1. ЦЕЛИ

2.1. Лични данни, предоставени от страна на потребител се използват единствено и само за целите на регистрация на профил и за обработване на дадена поръчка, отправено посредством функционалната форма за генериране на електронни поръчки на сайта popijami.bg.

2.2. Имената на потребителите са необходими за посочване на адресат на доставка при изпълнение на поръчка;

2.3. Имейли и/или телефони, както и други електронни средства за комуникация се предоставят от потребителите единствено за целите на успешното свързване между двете страни при сключване на договор за продажба по електронен път.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАЩИТА

3.1. Личните данни, предоставени от потребителите се съхраняват от страна на Доставчикът в съответните за това сървъри. Поверителността на потребителското име и парола са лична отговорност на всеки потребител и Доставчикът не носи отговорност в случаи на неправомерно предоставен достъп до профили от страна на самите потребители и/или трети лица.

3.2. Всякакъв установен от потребител неправомерен достъп следва да бъде докладван на Доставчика в рамките на един работен ден.

3.3. Доставчикът няма право да предоставя каквито и да е лични данни по смисъла на българското и европейското законодателство, без да е поискал предварително съгласие за това от потребителят. Изключения от това правило се прилагат единствено в случаите на искане за разкриване на информация от държавен или обществен орган по силата на нормативен акт, или в случаи на обработка на данни от страна на администраторите на платформата в изпълнение на договорни задължения. Ограниченията за неразкриване и разпространение се прилагат със същата сила и спрямо всички служители, администратори и лица, на които е възложена работа по администриране на сайта.

3.4. Доставчикът използва личните данни на потребителите единствено и само за целите на използването на платформата, регистриране и изпращане на поръчки.

3.5. Доставчикът има право да изпраща рекламни и информационни бюлетини до потребителите, но само в случаите, в които е поискал изричното им предварително съгласие за това чрез предоставяне на съгласие от потребител на следните линкове - https://popijami.bg/register и https://popijami.bg/. Всеки потребител има право да се откаже от получаването на рекламни и информационни бюлетини, като уведоми за това Доставчика.

3.6. Всеки потребител има право по всяко време да изисква информация относно метода на съхранение на личните му данни.

3.7. Всеки потребител има право да поиска данните му да бъдат променени/актуализирани, като информира Доставчика и му предоставя данни за необходимите промени.

3.8. Всеки потребител има право да поиска да прекрати регистрираният си профил в платформата, като поиска от Доставчика съдействие и поиска личните му данни да бъдат заличени.

3.9. Използване на „бисквитки“. Доставчикът използва бисквитки на сайта си.

3.9.1. „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове с данни, които се запазват на компютър или мобилно устройство, когато даден потребител посети платформата и доставят на Дружеството единствено техническа информация за съответния ползвател на интернет страницата. Такива данни могат да са свързани със: отделните секции на интернет страницата, които са разглеждани; времето, през което са разглеждани определена секция на уебсайта; IP адресът, предоставен от даден интернет доставчик,; датата и часа на посещение на интернет страницата; характеристика и вид на използвания интернет „браузър“; типа устройство, от което е осъществено посещението на интернет страницата; „Бисквитките“ са напълно безопасни и не могат да повлияят негативно на работата на дадено устройство. 

3.9.2. Информацията, която Доставчикът получава посредством „бисквитките“, е напълно анонимна и не може по никакъв начин да послужи за индивидуализирането/идентифицирането на конкретен потребител ползвател на интернет страницата.

3.9.3. Информацията, предоставена чрез „бисквитките“, помага на Дружеството по отношение определянето на това доколко интернет страницата отговаря на нуждите на потребителите и дали е налице техническа необходимост от нейното изменение и подобрение.

Настоящите Общи условия са приети с Протокол от 14.03.2019 г. от „По пижами БГ“ ЕООД